วันที่ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินอุดหนุนค่าน้ำ ค่าไฟ แค่ลงทะเบียนออนไลน์

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่ออายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 1 ปี (ต.ค.62-ก.ย.63) เพื่อช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้น

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการประปานครหลวง (กปน.) ไปเมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 นั้น จะได้รับการช่วยค่าน้ำและค่าไฟต่อเนื่องไปอีก 1 ปี (ต.ค.62 – ก.ย.63) ตามเงื่อนไขเดิม คือ ผู้มีสิทธิ์ต้องชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา ของเดือนต.ค. 62 – ก.ย. 63 โดยกรมบัญชีกลางจะประมวลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา ให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิต่อเดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ชำระไว้ตามจริง ในเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน เช่นเดิม

ส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนค่าน้ำค่าไฟจากทางรัฐบาล สามารถลงทะเบียนตามเงื่อนไข เพื่อขอรับสิทธิ์ได้ดังนี้

สมัครขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน

ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ทาง www.mea.or.th

กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและกดลงทะเบียน

หากในเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินยอดชำระค่าไฟฟ้า 230 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิดังกล่าวในเดือนนั้นได้

ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ที่ www.pea.co.th

เลือกยอมรับเงื่อนไข

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง

กดยืนยันข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ใช้ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนกับการประปานครหลวง (กปน.)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ทาง www.mwa.co.th

ลงทะเบียนกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ที่ www.pwa.co.th

หากเดือนไหนมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้น และต้องชำระเองเต็มจำนวน

นอกจากนี้ ยังลงทะเบียนรับสิทธิ์ และสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าและสำนักงานประปาทุกแห่ง

ขอบคุณ mumkhao.com

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น