พ่อแม่ได้เฮ ครม อนุมัติงบเติมเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด เดือนละ 600

เป็นข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุ่ว่า พ่อแม่ได้เฮ ครม.อนุมัติงบเติมเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด เดือนละ 600 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการและเยาวชนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนก.ย. 2562 จำนวน 1,806,738,300 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน (เดือนพ.ค. ถึง ก.ย. 2562) เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จำนวน 863,803 คน ดังนี้

โพสต์ดังกล่าว

พ่อแม่ได้เฮ

เดือนละ 600
ลายละเอียดตามนี้เลย

อ่านให้เข้าใจ

เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น